Niten Rio de Janeiro - Mural Ir para o Conteúdo

Mural Niten Rio


Samurai Friburguense no Gashuku Kokushikan

por Niten Nova Friburgo - RJ/Nova Friburgo - 23-jun-2016


O aluno Moreira representando o Niten Nova Friburgo no Gashuku Kokushikan.

Tags: Gashuku,


Retornar para últimas postagens


    topo

    Instituto Niten Rio de Janeiro
    (011) 94294-8956
    riodejaneiro@niten.org.br