Ir para o Conteúdo
imgcentral

Café com o Sensei

Pensamentos e comentários do Sensei Jorge Kishikawa


Últimas postagens:

16-jun-2017

15°TBIK - GoshinjutsuGoshinjutsu - Marques e Massao

13-jun-2017

15°TBIK - Jojutsu

05-jun-2017

15 TBIK - iaijutsu 4Iaijutsu Graduados - Kimura

02-jun-2017

15º TBIK - Kenjutsu 3Kenjutsu Feminino - Thais x Tiemi

31-mai-2017

15º TBIK - Arigatou!


29-mai-2017

15 TBIK - Iaijutsu 3Shiai de Iaijutsu 5º Kyu - Toshi X Esteves

26-mai-2017

15 TBIK - KENJUTSU 2Kenjutsu Graduados - Estevão X Araújo

24-mai-2017

15º TBIK - DEMONSTRAÇÕES


Hyoho NIten Ichi Ryu Kenjutsu Nito Seiho Ipponme


Koryu Goshinjutsu Edori


Koryu Goshinjutsu Suretigai Omote


Shindo Muso Ryu Jodo Sakan


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Hakka no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Nanatsu no Tachi


Nihonto Iaijutsu


Hiden Tameshigiri


Hiden Tameshigiri


Nihonto Teire Sho


Nihonto Teire Tyu


Nihonto Teire Utiko


Nihonto Torei


Kishikawa Ryu Suihei Giri


Suiyo Ryu Iaijutsu SouroKishikawa Ryu Tenchi
topo

(+55 11) 5539-3587 seg-sex 9h-18h
(+55 11) 99734-6497 seg-dom 9h-22h