Café com o Sensei Ir para o Conteúdo
imgcentral

Café com o Sensei

Pensamentos e comentários do Sensei Jorge Kishikawa
Últimas postagens:

31-mai-2017

15º TBIK - Arigatou!


29-mai-2017

15 TBIK - Iaijutsu 3Shiai de Iaijutsu 5º Kyu - Toshi X Esteves

26-mai-2017

15 TBIK - KENJUTSU 2Kenjutsu Graduados - Estevão X Araújo

24-mai-2017

15º TBIK - DEMONSTRAÇÕES


Hyoho NIten Ichi Ryu Kenjutsu Nito Seiho Ipponme


Koryu Goshinjutsu Edori


Koryu Goshinjutsu Suretigai Omote


Shindo Muso Ryu Jodo Sakan


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Hakka no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Kasumi no Tachi


Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu Nanatsu no Tachi


Nihonto Iaijutsu


Hiden Tameshigiri


Hiden Tameshigiri


Nihonto Teire Sho


Nihonto Teire Tyu


Nihonto Teire Utiko


Nihonto Torei


Kishikawa Ryu Suihei Giri


Suiyo Ryu Iaijutsu SouroKishikawa Ryu Tenchi

19-mai-2017

15º TBIK - JORNAL NIPPAK

Jornal Nippak - 18 a 24 de Maio - Destaque da capa

Pag. 11 - Matéria Completa

17-mai-2017

15º TBIK - KENJUTSU 1Kenjutsu Graduados - Massao x Holschuh

15-mai-2017

15°TBIK - CERIMONIAL


10-mai-2017

15º TBIK - KIR JOVEMtopo

+55 11 94294-8956
contato@niten.org.br